O magazinu

O magazinu

OSNIVAČ I IZDAVAČ
Color Press Group
Adresa redakcije: Temerinska 102, 21000 Novi Sad
Poštanski fah: 269
Tel./fax: 021/489-71-00, 489-71-26
E-mail: posaljirecept@color.rs
Web adresa: www.posaljirecept.rs

COLOR PRESS PRODUKCIJA
Direktor: Olivera Krajnović (olivera.krajnovic@color.rs)
Glavni i odgovorni urednik: Ženja Aćimović (zenja.acimovic@color.rs)
Pomoćnik urednika: Dobrila Strajnić Rajkov (dobrila.s.rajkov@color.rs)
GRAFIČKA PRIPREMA
Grafički urednik: Irma Janoši (irma.janosi@color.rs)
LEKTURA I KOREKTURA
Slobodanka Šatara (slobodanka.satara@color.rs)
Bojana Popović (bojana.popovic@color.rs)

COLOR PRESS GROUP
Direktor: Bojan Vulin (bojan.vulin@color.rs)
Advertajzing direktor grupe: Goran Radulović (goran.radulovic@color.rs)
Advertajzing direktor: Nataša Vulin (natasa.vulin@color.rs)
International Licensing Director: Miroslav Vajda (miroslav.vajda@color.rs)
Direktor razvoja: Momir Borocki (momir.borocki@color.rs)
Direktor korporativnih komunikacija: Milica Ðokić (milica.djokic@color.rs)
Direktor promocije: Ivana Petrović (ivana.petrovic@color.rs)
“Color Press Group” je članica COLOR PRESS GRUPA

ADVERTAJZING
Beograd: AGENCIJA COLOR MEDIA DOO
Nušićeva 15, 11000 Beograd
Tel./Fax.: 011/3810-810
Novi Sad: COLOR PRESS MARKETING
Temerinska 102, 21000 Novi Sad
Direktor: Vanja Vuksanović (vanja.vuksanovic@color.rs)
Tel./fax.: 021/4897-100, 4897-110;

COLOR PRINT
Štampa: ”Color Print” d.o.o.
Adresa: Mileve Simić 27, 21000 Novi Sad
Tel./fax: 021/6417-333; 6417-335
E-mail: colorprint@color.rs

DISTRIBUCIJA
COLOR MEDIA DISTRIBUCIJA d.o.o.
Adresa: Mileve Simić 27, Novi Sad
Tel./fax:021/6338-456
E-mail: distribucija@color.rs

UVOZNIK I DISTRIBUTER ZA NEMAČKU,
AUSTRIJU I ŠVAJCARSKU:
Axel Springer Vertriebsservice GmbH
Süderstraße 77
D-20097 Hamburg
www.as-vertriebsservice.de / www.as-vertriebsservice.com

CIP – Каталогизација у публикацији
Библиотека Матице српске, Нови Сад
641.85
TORTE i kolači / glavni i odgovorni urednik Ženja Aćimović. – 2011,
br. 1 – . – Novi Sad : Color Media Special, 2011, – Ilustr. ; 21 cm

Mesečno. – Pokrenut kao spec. izd. naslova ”Pošalji recept”. od 2012. god.
izlazi kao samostalna publikacija sa sopstvenim ISSN brojem
ISSN 2217-9577
COBISS.SR-ID 272404487

CRNA GORA
Uvoznik i distributer: ”Monte Color” d.o.o.
Adresa: Ðoka Miraševića 15, Podgorica
Direktor: Milivoje Ćalić
Tel.: +382 20 269 029
BOSNA I HERCEGOVINA
Uvoznik i distributer: ”Svijet Print” d.o.o.
Adresa: Senada Poturka Senčija 120, Sarajevo
Direktor: Aida Bravo
Tel/fax: (+387) 33/768-986

MAKEDONIJA
Увозник и дистрибутер: Колор Медиа Доел Скопје
Директор: Душко Мићић
Адреса: Ленинова бр. 29, 1/3, Скопје
Телефон: +389 23 116 567

Color Press Group i redakcija Torte i kolači ne odgovaraju za sadržaj i istinitost objavljenih reklamnih poruka i preuzetih sadržaja sa pomenutih ili oglašavanih elektronskih lokacija.
Uredništvo ne snosi odgovornost za nenamerne i štamparske greške.Zabranjeno je reprodukovati i koristiti u komercijalne svrhe štampane sadržaje izdanja Torte i kolači
bez pismenog odobrenja izdavača. Redakcija Torte i kolači nije obavezna da vraća i odgovara na primljene rukopise, fotografije i internet poštu.

Ovaj broj je obuhvaćen oditom ABC Srbija

COLOR PRESS GRUPA je član International Federation of the Periodical Press