L&Z Instagram nagradni foto konkurs – „Mladenci“

by | 29 maja, 2023
foto konkurs

Pozivamo vas da učestvujte: L&Z Instagram nagradni foto konkurs “Mladenci” pruža šansu da osvojite vredne nagrade koje se pamte ceo život.

 foto konkurs

L&Z Instagram foto konkurs – “Mladenci”

Znamo da je teško izdvojiti najdraže fotografije kada ste sa svojim bračnim partnerom izgovorili sudbonosno “da”. Ipak, sigurno postoji ona koja u vama budi najdublje emocije i poseban osećaj u stomaku. Zato vas pozivamo da zajedno sa svima nama podelite svoju ljubav i pokažete osećanja koja vas vezuju.

Postavite kreativnu fotku na Instagram post ili story sa heštagom #LZmladenci i taguj @lepotaizdravlje.rs i takmiči se za vrednu nagradu za pamćenje.

Instagram foto konkurs traje od 29.05.2023. do 15.06.2023. godine. Nakon što prikupimo sve vaše fotografije, redakcija će izabrati čak 5 pobednka.

Instagram foto konkurs: Nagrada

Glavna nagrada (jedan pobednik) – profesionalno fotografisanje para ili para sa porodicom u redakcijskim prostorijama u Novom Sadu.

Druge nagrade (pet pobednika) – objava vaše ljubavne priče sa fotografijama na portalu lepotaizdravlje.rs

 foto konkurs

Pravila L&z Instagram foto konkursa “Mladenci”

1. NAZIV, SEDIŠTE I DRUGI BITNI PODACI U POGLEDU ORGANIZATORA KONKURSA

Organizator Foto konkursa je instragram profil @lepotaizdravlje.rs (u daljem tekstu Organizator)

2. NAZIV I SVRHA KONKURSA

Foto konkurs se organizuje pod nazivom: “Mladenci” (u daljem tekstu: Konkurs), radi promocije Instagram profila @lepotaizdravlje.rs.

3. MESTO ORGANIZOVANJA KONKURSA

Konkurs se organizuje na teritoriji Republike Srbije.

4. VREME TRAJANJA KONKURSA

Vremenski period konkursa je od 29.05.2023. godine do 15.06.2023. godine,
uključujući oba datuma.

5. USLOVI I OPIS UČESTVOVANJA NA KONKURSU

Na konkursu mogu učestvovati fizička lica starija od 14 godina, korisnici Internet
mreže sa prebivalištem odnosno boravištem u Republici Srbiji koji
poseduju aktiviran Instagram nalog (u daljem tekstu: Učesnici).

Iz učešća na konkursu isključeni su zaposleni Organizatora, kao i njihovi bliski srodnici
(roditelji, supružnici, deca).

Za učešće na Konkursu korisnik se prijavljuje postavljanjem foto sadržaja (u daljem tekstu: predlog) na ličnom Instagram profilu u vidu posta ili story-ja pri čimu profil mora biti „otvoren“, tj. javan.

Podaci su vlasništvo učesnika i nalaze se objavljeni od strane učesnika na ličnom
Instagram profilu koji je javno dostupan.

Podaci se od strane Organizatora ne čuvaju, već se samo konkursne fotografije
prikazuju na Instagram i WEB stranici organizatora.

Učešćem u ovom Konkursu učesnik u celosti prihvata saglasnost sa svim pravilima iz ovog članka. U slučaju da se ispostavi da pobednik nije imao pravo učestvovanja ili da se nije pridržavao ovih zvaničnih pravila, on gubi pravo na nagradu i biće izabran drugi pobednik.

Na početku konkursa korisnik će biti upoznat sa pravilima konkursa, a ime i prezime koje korisnik koristi za svoj Instagram korisnički nalog, mora biti isto kao i ime i prezime korisnika iz njegove lične karte radi identifikacije prilikom preuzimanja nagrade.

Organizator zadržava isključivo pravo da proveri i iz daljeg učešća tj.konkursa
isključi bilo kog učesnika koji ne može da, u trenutku kada se to od njega zatraži,
potvrdi ličnu saglasnost sa svim članovima ovog Pravilnika. Organizator zadržava isključivo pravo da iz daljeg učešća isključi bilo kog Učesnika, za koga uoči da je na bilo koji način zloupotrebio konkurs, koji je do broja „glasova“ pokušao da dođe pokušajem prevare tokom igranja, kao i onog Učesnika, koji poseduje neispravne, netačne podatke kao ime i prezime za svoj korisnički profil za Instagram.

Učesnik koji je na „ne fer“ način, korišćenjem lažnih Instagram naloga, raznih tehničkih sredstava: virusa, java script-i, Trojanaca (Trojan Horse), crva (Worm), vremenskih i logičkih bombi, keystroke loggera, spajvera (Spyware), advera (Adware) ili drugih materijala koji su napravljeni da na razne načine utiču na rad bilo kog kompjuterskog softvera, hardvera ili telekomunikacione opreme, ili koji utiču na presretanje ili preuzimanje bilo kakvih podataka ili ličnih informacija,pokušao ili osvojio poene i na taj način pokušao da stekne prednost u odnosu na druge takmičare, što ustanovljava Organizator (po svom apsolutnom diskrecionom pravu), biće diskvalifikovan iz učešća i njegov profil će biti poništen (postati nevažeći), i takmičar neće imati mogućnost da ponovo učestvuje u Konkursu.

6. DETALJAN MEHANIZAM FOTO KONKURSA i NAGRADE

Korisnik se na sajtu www.lepotaizdravlje.rs upoznaje sa foto konkursom koji se
odvija na Instagramu. Postavljanjem foto sadržaja na ličnim Instagram profilu smatraće se da se korisnik prijavio za učešće u konkursu i da prihvata pravila konkursa.

Korisnik putem Instagram aplikacije snima foto materijal na temu
“Mladenci” iz opisa konkursa.

Korisnik obavezno mora da uz fotografiju postavi i hashtag #LZmladenci i @lepotaizdrablje.rs kako bi Organizator mogao da prati predloge putem Instagrama.

Profil mora da bude javan (public) inače predlog neće biti vidljiv a samim tim neće ući u konkurs.

7. NAČIN DODELJIVANJA NAGRADA

Kriterijum za dodelu poklona učesnicima konkursa, sastoji se od kreativnosti i
orginalnosti samog predloga kao i činjenice da li je predlog odgovorio zadatoj temi.

Nagrade dodeljuje žiri, a žiri čini redakcja i marketing tim instagram profila @lepotaizdravlje.rs.

Korisnik može poslati neograničen broj različitih foto i video priloga. Najzanimljivije predloge bira žiri, a pobednik je onaj koji se ističe svojom kreativnošću. Osvojeni poklon nije moguće zameniti za drugi, ili za gotov novac.

Način dodeljivanja, tj. preuzimanja poklona biće dogovoren direktno sa dobitnicima.

8. UČESNICI/SAGLASNOST SA PRAVILIMA FOTO KONKURSA

Učesnici koji učestvuju na Konkursu nemaju pravo da zahtevaju drugačije nagrade ili nagrade u većim količinama od onih koje su navedene u ovim Pravilima.

Učestvujući u ovom Konkursu učesnici prihvataju u svemu ova Pravila.

Učestvovanjem u foto konkursu podrazumeva se da je učesnik dao sledeću izjavu:

“Dajem saglasnost i ovlašćujem Organizatora foto konkursa da se moji predlozi i
podaci u njima :

*Slika, materijal
*Link ka Instagram profilu

koriste u svrhu realizacije Instagram konkursa “Mladenci”, instagram profila @lepotaizdravlje.rs kompanije Color Media International d.o.o., Temerinska 102, 21000 Novi Sad, a sve u skladu sa važećim propisima o zaštiti podataka o ličnosti Republike Srbije.

9. UPOTREBA DOBIJENIH INFORMACIJA I AUTORSKA PRAVA

Uzimanjem učešća na Konkursu, smatraće se da je učesnik automatski dao sledeću izjavu:

1. Isključivi sam nosilac svih autorskih prava na autorskim delima koje sam prijavio radi učešća na Konkursu, i ista su oslobođena od svih prava, pretenzija i
potraživanja trećih lica.

2. Saglasan sam da se sva autorska prava koja su sadržana u bilo kojim materijalima uključujući, ali se ne ograničavajući na fotografije, ideje, izume,
koncepte, a podnete su Organizatoru tokom trajanja Konkursa on-line ili na bilo koji drugi način, prenesu na Organizatora i ovim putem prenosim na Organizatora sva ta prava dok god ona važe;

3. Gore preneta prava u potpunosti su prenosiva i moći će da se dalje prenose bez mog daljeg učešća;

4. U slučaju potrebe, obavezujem se da ću preduzeti svaku radnju ili potpisati svaki dokument koji je neophodan da navedeni prenos prava proizvede pravno
dejstvo;

5. Organizator neće snositi odgovornost za eventualno kršenje autorskih ili srodnih prava od strane nekog od učesnika. U slučaju da se ispostavi da je nosilac autorskih ili drugih prava neko drugo lice odnosno da je učesnik konkursa zloupotrebio tuđa prava, učesnik konkursa se obavezuje da će preuzeti u potpunosti svu odgovornost za takvu povredu, a sve zahteve prema Organizatoru će otkloniti, regulisati odnosno rešiti u najkraćem mogućem roku, i da će Organizatora štititi na sve dozvoljene načine i u potpunosti ga obeštetiti za sve iznose za slučaj da Organizator bude obavezan na bilo kakva davanja prema trećim licima i/ili bude s tim u vezi imao bilo kakve troškove..

10. ODGOVORNOST I ISKLJUČENJE ODGOVORNOSTI

Organizator ne snosi nikakvu odgovornost za posledice koje nastaju usled netačnih ili pogrešnih podataka koje je dao Učesnik. Za neuspeh ili sprečenost u realizaciji isporučivanja poklona zbog nedostataka/grešaka u podacima koje je dao Učesnik (npr. pogrešno ime i prezime ili adresa, itd.) odnosno za štete, koje su proistekle iz tih razloga, Organizator ne snosi nikakvu odgovornost.

Organizator ne snosi odgovornost zbog kašnjenja prouzrokovanih smetnjama u funkcionisanju Instagram i Facebook društvenih mreža, odnosno ako one nisu dostupne. Povremeno može da se dogodi da se usluga ne može koristiti iz razloga koji ne zavise od Organizatora. Prihvatanjem uslova Učesnik je upoznat da sadržaj, mogućnost, brzina prenosa poruka, podataka i odgovora zavisi od tehničkih mogućnosti provajdera, i time na ove elemente može nepovoljno uticati opterećenost mreže, i drugi faktori, koji su izvan kontrole Organizatora, kao što su (ne i isključivo) zagušenost mreže, pokrivenost, greške u konekciji kao i održavanje bezbedne konekcije na mreži.

Zbog ostalih tehničkih problema Organizator ne snosi odgovornost i isključuje mogućnost traženja bilo kakve odštete u toku učešća u takmičenju.

Organizator ne snosi odgovornost zbog tehničkih grešaka ili grešaka u unosu podataka u toku funkcionisanja takmičenja i drugih razloga, koji ne zavise od Organizatora. Organizator nije odgovoran ukoliko web sajt na kome se nalazi Konkurs privremeno bude van funkcije usled više sile ili slučaja, odnosno usled događaja koji su van kontrole Organizatora.

11. PREKID KONKURSA

Konkurs se može prekinuti jedino u slučaju više sile o čemu će učesnici odmah biti obavešteni putem pismenog obaveštenja na sajtu, Instagram ili Facebook stranici organizatora.

12. OSTALO

Učesnici prihvataju potpunu odgovornost za svu štetu koju prouzrokuju Organizatoruu toku takmičenja bilo kakvim kršenjem odredbi Pravila takmičenja.U slučaju kršenja odredbi Pravila takmičenja, Organizator bilo kom Učesniku može uskratiti pravo pristupa takmičenju.

Organizator zadržava pravo da dopuni ili izmeni ove uslove odnosno samo takmičenje.

Eventualne nastale pravne sporove sa Učesnicima, Organizator prvenstveno želi da reši mirnim putem. U primeni navedenih pravila Takmičenja merodavno je pravo Republike Srbije. U slučaju spora koji strane ne mogu da reše mirnim putem, imaju pravo da se obrate nadležnom sudu s odgovarajućim ovlašćenjima.

Ovu promociju ni na koji način ne sponzorišu, odobravaju niti sprovode društvene mreže Instagram i Facebook, niti je sa njima povezana. Informacije koje date će biti korišćene isključivo za namene koje su sadržane u Politici privatnosti Instagram profila @lepotaizdravlje.rs

Miljana Momirović Caiaimage/Tom Merton, fabrycs/GettyImagesPlus, NazariyKarkhut/GettyImagesPlus