PROIZVOĐAČ VIJAGRE kažnjen sa 2,3 milijarde dolara!

by | 4 septembra, 2009

Tom Perili i Ketlin Sibelijus objavljuju kaznu za Ame­rič­ki far­ma­ce­ut­ski gi­gant „Faj­zer” pri­stao je da pla­ti 2,3 mi­li­jar­de do­la­ra od­šte­te zbog ne­za­ko­ni­tog re­kla­mi­ra­nja le­ko­va što je naj­ve­će nov­ča­no van­sud­sko po­rav­na­nje u isto­ri­ji ame­rič­kog pra­vo­su­đa.

Iako je is­tra­ga spro­ve­de­na u vre­me vla­sti Džor­dža Bu­ša, za­do­volj­stvo da ob­ja­vi vi­si­nu ka­zne za far­ma­ce­ut­sku in­du­stri­ju ima­la je se­kre­tar­ka za zdrav­stvo u ad­mi­ni­stra­ci­ji Ba­ra­ka Oba­me Ke­tlin Si­be­li­jus.

 

Ovo je još je­dan ko­rak ad­mi­ni­stra­ci­je da pro­ce­su­i­ra sva­kog po­je­din­ca i or­ga­ni­za­ci­ju ko­ja po­ku­ša­va da pre­va­ri zdrav­stve­ne osi­gu­ra­o­ni­ke i fe­de­ral­nu vla­du“, iz­ja­vi­la je Si­be­li­jus u Va­šing­to­nu, a pre­no­si „Nju­jork tajms”.

Kom­pa­ni­ja sa naj­ve­ćom pro­da­jom me­di­ka­me­na­ta u sve­tu ne­tač­no je oba­ve­šta­va­la dok­to­re o dej­stvu po­je­di­nih le­ko­va. „Faj­zer” je me­di­cin­ske rad­ni­ke po­zi­vao u luk­su­zna od­ma­ra­li­šta, po­kri­vao sve tro­ško­ve i još im pla­ćao i dnev­ni­ce ka­ko bi slu­ša­li o iz­mi­šlje­nim efek­ti­ma le­ko­va. Naj­ja­či ame­rič­ki pro­iz­vo­đač le­ko­va je op­tu­žen da je „agre­siv­nom mar­ke­tin­škom tak­ti­kom” ube­dio zdrav­stve­ni si­stem da pa­ci­jen­ti­ma pre­pi­su­ju po­gre­šnu te­ra­pi­ju.

 

Izvor: Politika

Tagovi: